วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แผนป.1

<a title="View Unit 1 Hello English ป.6 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/54581912/Unit-1-Hello-English-%E0%B8%9B-6?secret_password=25v50pxxao6dax7bgjet" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Unit 1 Hello English ป.6</a> <object id="doc_70427" name="doc_70427" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" >            <param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf">             <param name="wmode" value="opaque">             <param name="bgcolor" value="#ffffff">             <param name="allowFullScreen" value="true">             <param name="allowScriptAccess" value="always">             <param name="FlashVars" value="document_id=54581912&access_key=key-1p25v9xw1a67mo5u39es&page=1&viewMode=list">             <embed id="doc_70427" name="doc_70427" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=54581912&access_key=key-1p25v9xw1a67mo5u39es&page=1&viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed>         </object>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น